Us trobeu en

Ajuda

 • Contingut i seccions del BORME

  El Registre Mercantil publica les dades jurídiques i econòmiques de les societats i d'altres persones que s'hi inscriuen, de manera que puguin ser coneguts pels qui contracten amb elles; d'aquesta manera, es contribueix a la seguretat del tràfic jurídic mercantil.

  El BORME està regulat pel Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, que aprova el Reglament del Registre Mercantil, i l'edició electrònica està regida pel Reial decret 1979/2008, de 28 de novembre.

  Correspon al Registre Mercantil Central la publicació del BORME i, a l'Agència Estatal BOE, les funcions d'editor d'aquest diari oficial.

  El Butlletí Oficial del Registre Mercantil publica les dades previstes en la Llei i en el Reglament en dues seccions:

  1. La Secció Primera s'anomena "Empresaris", i té dos apartats: "Actes inscrits" i "Altres actes publicats al Registre Mercantil".
  2. La Secció Segona s'anomena "Anuncis i avisos legals". Així mateix, en aquesta secció es publiquen les notificacions, les comunicacions i els tràmits als que fa referència l'article 23.1 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

  Els actes jurídics continguts en la Secció Primera es publiquen classificats en blocs, amb un per cada província. L'ordre dels blocs és el dels codis postals corresponents a cadascuna de les províncies.

  A la Secció Segona: "Anuncis i avisos legals" es publiquen:

  • Anuncis del Registre Mercantil Central.
  • Balanços.
  • Convocatòries de Juntes.
  • Fusions i absorcions d'empreses.
  • Escissió d'empreses.
  • Declaracions d'insolvència.
  • Dissolució d'empreses.
  • Cessió d'empreses.
  • Reactivació d'empreses.
  • Transformació d'empreses.
  • Augment de capital.
  • Reducció de capital.
  • Pèrdua de certificació.
  • Altres anuncis i avisos legals.

  Les publicacions de la Secció Segona segueix l'ordre alfabètic de la denominació de les empreses.

  pujar

 • Com es consulta el BORME?

  Des de la pàgina d'inici de la seu electrònica www.boe.es podeu accedir a l'últim número publicat del BORME.

  La pàgina del BORME del dia us ofereix, el sumari o l'índex complet de totes les publicacions d'aquesta data, ordenat per seccions de publicació. No obstant això, podeu seleccionar la Secció o Subsecció que us interessi.

  Seccions del BORME

  Sota el títol de qualsevol disposició, s'ofereixen els enllaços per accedir directament al format PDF i a la resta de formats disponibles; en aquest cas:

  Formats del BORME

  Si necessiteu consultar el número del BORME immediatament anterior, teniu, a la part superior dreta de la pantalla, una icona per a aquest efecte:

  anterior

  Per accedir als butlletins publicats en altres dates, a la pàgina d'inici trobareu l'accés al "Calendari", des del qual podreu desplaçar-vos pels butlletins publicats des del 2 de gener de 2001 fins a l'actualitat (Seccions Primera i Segona, disponibles des del 2009).

  Calendari BORME

  Així mateix, podeu teclejar directament la data que us interessi al caixetí:

  Data BORME

  pujar

 • És oficial i autèntic el BORME a Internet?

  Sí, des de l'1 de gener de 2009. Abans d'aquesta data, només és oficial i autèntic el BORME en paper.

  , l'edició electrònica del Butlletí Oficial del Registre Mercantil publicada a la seu electrònica de l'Agència, a partir de l'1 de gener de 2009, té caràcter d'oficial i d'autèntica.

  Abans d'aquesta data, només tenia la consideració d'oficial i d'autèntica l'edició del BORME impresa en paper.

  pujar

 • Com i des de quan es garanteix l'autenticitat del BORME electrònic?

  Per garantir l'autenticitat, la integritat i la inalterabilitat del contingut del BORME, l'edició electrònica publicada en la seu electrònica de l'Agència, a partir de l'1 de gener del 2009, incorpora signatura digital avançada.

  Aquesta signatura s'incorpora per separat en cadascuna de les disposicions publicades. Això permet assegurar-se de l'autenticitat d'una disposició concreta sense necessitat de descarregar el diari complet.

  pujar

 • Per què les publicacions del BOE són inalterables?

  El procés de signatura electrònica bloqueja i "congela" el contingut d'un document, de manera que qualsevol alteració n'invalida la signatura electrònica incorporada.

  El procés de signatura electrònica està format per dues operacions:

  1. calcular un resum (o hash) digital de longitud fixa a partir del contingut complet del document
  2. xifrar aquest resum amb la clau privada corresponent al certificat de l'emissor. El resum xifrat s'empaqueta amb el document, tot i que el contingut visible del document no es xifra perquè sigui llegible.

  Per validar un document signat electrònicament, és a dir, per confirmar que no ha sigut alterat per ninguna causa des que va ser signat, cal fer tres operacions.

  1. tornar a calcular el resum (hash) a partir del contingut del document
  2. desxifrar el resum inclòs en el document mitjançant la clau pública continguda en el certificat de l'emissor i
  3. comparar ambdós resums. Si són iguals, el document no ha patit cap modificació des que es va signar i, per tant, és vàlid. Si els dos resums no són iguals, hi ha hagut una alteració i la signatura és declarada invàlida.

  El mètode de càlcul dels resums té tres propietats interessants: (a) la llargària sempre és fixa, independentment de la llargària del document resumit, (b) una alteració mínima en el contingut del document genera un resum molt diferent i (c) calcular un resum no és una operació simètrica: es pot calcular fàcilment el resum d'un text, però no és possible reconstruir el text a partir del resum.

  Per validar els documents PDF del BORME electrònic, heu de seguir les instruccions del Manual de configuració per a la validació de la signatura (PDF) i instal┬Ělar al navegador els certificats de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre:

  pujar

 • Què és el CVE?

  Ubicació del codi de verificació electrònica a les pàgines PDF del BORME[D]

  El CVE, o Codi de Verificació Electrònica, consisteix en un conjunt de caràcters que identifiquen de forma única qualsevol dels actes i dels anuncis publicats al Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

  Aquest codi està imprès en totes i cadascuna de les pàgines de cada disposició, acte o anunci publicats i facilita l'accés al document electrònic original a la pàgina web de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

  Per què és important el CVE?

  Perquè qualsevol còpia feta en paper dels originals electrònics del Butlletí Oficial del Registre Mercantil, a partir de l'1 de gener de 2009, tindrà consideració de còpia autèntica si inclou el CVE.

  El CVE permet, doncs, contrastar l'autenticitat de qualsevol pàgina del BORME impresa en paper mitjançant l'acarament amb el document electrònic original.

  En la pàgina d'accés al BORME, podeu introduir el CVE i obtenir el document original, signat electrònicament, directament dels arxius electrònics de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

  pujar

 • Teniu problemes a l'hora d'imprimir el BORME?

  Usuaris amb versions antigues del programa Acrobat Reader (des de la 5.0 fins a la 7.1) poden experimentar problemes a l'hora d'imprimir els documents PDF. Concretament, s'ha detectat que, en alguns casos, la primera pàgina d'una disposició apareix correctament, però les successives només contenen el logotip del BOE.

  En aquests moments podem oferir-vos dues solucions:

  Una solució pot ser seleccionar IMPRIMIR COM A IMATGE el PDF
  1. Actualitzar la versió d'Acrobat Reader a una més moderna. Tant les versions 8.x com 9.x d'Acrobat Reader no presenten cap problema amb els PDF del BOE. Podeu fer-ho fàcilment des de la pàgina oficial d'Adobe.
  2. Si no podeu o no voleu actualitzar la versió d'Acrobat Reader, podeu optar per seleccionar "Imprimir com a imatge", a la pantalla "Imprimir / Avançades" d'alguna de les versions prèvies d'Adobe Acrobat.

  Podeu trobar més informació sobre aquest problema (en anglès) a la mateixa web d'Adobe.

  Així mateix, altres visors de PDF, com ara Foxit Reader o eXPert PDF Reader no mostren aquest comportament.

  Esperem que això pugui solucionar el problema a l'hora d'imprimir documents, i us demanem disculpes per les molèsties ocasionades.

  pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid