Está Vd. en

Axuda

 • Contido e seccións do BORME

  O Rexistro Mercantil publica os datos xurídicos e económicos das sociedades e demais persoas que se inscriben no mesmo, de forma que poidan ser coñecidos por quen contracta con eles, contribuíndo á seguridade do tráfico xurídico mercantil.

  O BORME está regulado polo Real Decreto 1784/1996, do 19 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Mercantil, e a súa edición electrónica réxese polo Real Decreto 1979/2008, do 28 de novembro.

  Corresponde ao Rexistro Mercantil Central a publicación do BORME e á Axencia Estatal BOE as funcións de editor deste diario oficial.

  O “Boletín Oficial do Rexistro Mercantil” publica os datos previstos na Lei e no Regulamento en dúas seccións:

  1. A Sección Primeira denomínase “Empresarios” e ten dous apartados “Actos inscritos” e “Outros actos publicados no Rexistro Mercantil”.
  2. A Sección Segunda denomínase “Anuncios e avisos legais”. Así mesmo, publícanse nesta sección as notificacións, comunicacións e trámites aos que se refire o artigo 23.1 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal.

  As actos xurídicos contidos na Sección Primeira publícanse clasificados en bloques, existindo un por cada provincia. A orde dos bloques é a dos códigos postais correspondentes a cada unha das provincias.

  Na Sección Segunda: “Anuncios e avisos legais” publícanse:

  • Anuncios do Rexistro Mercantil Central.
  • Balances.
  • Convocatorias de Xuntas.
  • Fusións e absorcións de empresas.
  • Escisión de empresas.
  • Declaracións de insolvencia.
  • Disolución de empresas.
  • Cesión de empresas.
  • Reactivación de empresas.
  • Transformación de empresas.
  • Aumento de capital.
  • Redución de capital.
  • Perda de certificación.
  • Outros anuncios e avisos legais.

  As publicacións da Sección Segunda seguen a orde alfabética da denominación das empresas.

  subir

 • Como se consulta o BORME?

  Desde a páxina de inicio da sede electrónica www.boe.es pode acceder ao último número publicado do BORME.

  A páxina do BORME do día ofrécelle o sumario ou índice completo de todo o publicado nesa data, ordenado por seccións de publicación. Porén, vostede pode seleccionar a Sección ou Subsección que resulte do seu interese.

  Seccións do BORME

  Baixo o título de calquera disposición ofrécense as ligazóns para acceder directamente ao formato PDF e ao resto de formatos dispoñibles, no seu caso:

  Formatos do BORME

  Se necesita consultar o número do BORME inmediatamente anterior, dispón na parte superior dereita da pantalla dunha icona a tal efecto:

  anterior

  Para acceder aos boletíns publicados noutras datas, na páxina de inicio encontrará o acceso ao “Calendario”, desde onde poderá desprazarse polos boletíns publicados desde o 2 de xaneiro de 2001 ata a actualidade (Seccións Primeira y Segunda, dispoñibles desde 2009).

  Calendario BORME

  Así mesmo, pode teclear directamente a data do seu interese na caixa:

  Datas BOE

  subir

 • É oficial e auténtico o BORME en Internet?

  Si, desde o 1 de xaneiro de 2009. Antes desa data, só é oficial e auténtico o BORME en papel.

  Si, a edición electrónica do “Boletín Oficial do Rexistro Mercantil” publicada na sede electrónica da Axencia, a partir do 1 de xaneiro de 2009, ten carácter de oficial e auténtica.

  Con anterioridade a esa data, só tiña a consideración de oficial e auténtica a edición do BORME impresa en papel.

  subir

 • Como e desde cando se garante a autenticidade do BORME electrónico?

  Para garantir a autenticidade, integridade e inalterabilidade do contido do “BORME”, a edición electrónica publicada na sede electrónica da Axencia a partir do 1 de xaneiro de 2009 incorpora a firma dixital avanzada.

  Esa firma incorpórase por separado en cada unha das disposicións publicadas, o que permite asegurarse da autenticidade dunha disposición concreta sen necesidade de descargar o diario completo.

  subir

 • Por que o publicado no BOE é inalterable?

  O proceso de firma electrónica bloquea e “conxela” o contido dun documento de modo que calquera alteración do mesmo invalida a firma electrónica incorporada.

  O proceso de firma electrónica componse de dúas operacións.

  1. calcular un resumo (ou hash) dixital de lonxitude fixa a partir do contido completo do documento.
  2. cifrar ese resumo coa clave privada correspondente ao certificado do emisor. O resumo cifrado empaquétase co documento aínda que o contido visible do documento non se cifra para que sexa lexible.

  Para validar un documento firmado por medios electrónicos, é dicir, para confirmar que non foi alterado por ningunha causa desde que se firmou, hai que realizar tres operacións:

  1. volver a calcular o resumo (hash) a partir do contido do documento
  2. descifrar o resumo incluído no documento mediante a clave pública contida no certificado do emisor e
  3. comparar os resumos. Se son iguais, o documento non sufriu ningunha modificación desde que se firmou e, polo tanto, é válido. Se os resumos non son iguais, produciuse unha alteración e a firma declárase inválida.

  O método de cálculo dos resumos ten tres propiedades interesantes: (a) a súa lonxitude é sempre fixa, independentemente da lonxitude do documento resumido, (b) unha alteración mínima no contido do documento produce un resumo moi distinto e (c) calcular un resumo non é unha operación simétrica: pódese calcular facilmente o resumo dun texto, pero non é posible reconstruír o texto a partir do resumo.

  Para validar os documentos PDF do BORME electrónico, siga as instrucións do Manual de configuración para a validación da firma (PDF) e instale no seu navegador os certificados da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre:

  subir

 • Que é o CVE?

  Localización do código de verificación electrónica nas páxinas PDF do BORME[D]

  O CVE, ou Código de Verificación Electrónica, consiste nun conxunto de caracteres que identifican de forma única calquera dos actos e anuncios publicados no Boletín Oficial do Rexistro Mercantil.

  Este código está impreso en todas e cada unha das páxinas de cada disposición, acto ou anuncio publicados e facilita o acceso ao documento electrónico orixinal na páxina web da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado.

  Por que é importante o CVE?

  Porque calquera copia realizada en papel dos orixinais electrónicos do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil a partir do 1 de xaneiro de 2009 terá consideración de copia auténtica se inclúe o CVE.

  Deste modo, o CVE permite contrastar a autenticidade de calquera páxina do BORME impresa en papel mediante o cotexo co documento electrónico orixinal.

  Na páxina de acceso ao BORME pode introducir o CVE e obter o documento orixinal, firmado por medios electrónicos, directamente dos arquivos electrónicos da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado.

  subir

 • Ten problemas ao imprimir o BORME?

  Usuarios con versión antigas do programa Acrobat Reader (desde a 5.0 ata a 7.1) poden experimentar problemas á hora de imprimir os documentos PDF. Concretamente, detectouse que, nalgúns casos, a primeira páxina dunha disposición aparece correctamente pero as sucesivas só conteñen o logotipo do BOE.

  Nestes momentos podemos ofrecerlles dúas solucións:

  Unha solución pode ser seleccionar IMPRIMIR COMO IMAXE o PDF.
  1. Actualizar a súa versión de Acrobat Reader a unha máis moderna. Tanto as versións 8.x como 9.x de Acrobat Reader non presentan ningún problema cos PDF do BOE. Pode facelo facilmente desde a páxina oficial de Adobe.
  2. Se non pode ou non desexa actualizar a súa versión de Acrobat Reader, pode optar por seleccionar “Imprimir como imaxe” na pantalla “Imprimir / Avanzadas” dalgunha das versións previas de Adobe Acrobat.

  Pode encontrar máis información sobre este problema (en inglés) na propia web de Adobe.

  Así mesmo, outros visores de PDF como Foxit Reader ou eXPert PDF Reader non mostran este comportamento.

  Esperamos que isto poida seleccionar o problema á hora de imprimir documentos e pedímoslle desculpas polas molestias ocasionadas.

  subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid