Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 10 de abril de 2019, Núm. 86

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

 • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 10/2019, do 29 de marzo, polo que se prorroga para 2019 o destino do superávit de comunidades autónomas e das entidades locais para investimentos financeiramente sustentables e se adoptan outras medidas en relación coas funcións do persoal das entidades locais con habilitación de carácter nacional.

 • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación.

 • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 7/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes en materia de vivenda e alugamento.

 • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 8/2019, do 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo.

 • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 9/2019, do 29 de marzo, polo que se modifica a Lei 14/1994, do 1 de xuño, pola que se regulan as empresas de traballo temporal, para a súa adaptación á actividade da estiba portuaria e se conclúe a adaptación legal do réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías.

 • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 5/2019, do 1 de marzo, polo que se adoptan medidas de continxencia ante a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión Europea sen que se alcanzase o acordo previsto no artigo 50 do Tratado da Unión Europea.

MINISTERIO DE FACENDA

 • Resolución do 5 de abril de 2019, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se establece o procedemento para a aplicación da exención no pagamento de aranceis rexistrais, en virtude da Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

 • Real decreto 208/2019, do 29 de marzo, polo que se establecen as normas reguladoras da concesión directa dun préstamo á empresa Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A. para o desenvolvemento do Programa SPAINSAT-NG de comunicación por satélite.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

 • Real decreto 162/2019, do 22 de marzo, polo que se desenvolve o índice de actualización das tarifas aeroportuarias de AENA S.M.E., S.A. (índice P), e se modifica o Real decreto 55/2017, do 3 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española.

 • Real decreto 163/2019, do 22 de marzo, polo que se aproba a instrución técnica para a realización do control de produción dos formigóns fabricados en central.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

 • Resolución do 1 de abril de 2019, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, para a tramitación electrónica e actualización de modelos previstos na Orde PRE/1744/2010, do 30 de xuño.

TRIBUNAL SUPREMO

 • Sentenza do 6 de febreiro de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo 1/210/2017, interposto por Distribución Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.L. (DEPCSA) contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016 e contra a Resolución expresa do 6 de abril de 2018 que resolve o recurso de reposición.

 • Sentenza do 12 de marzo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo 1/417/17, instado por EDP España, S.A. (antes Hidroeléctrica del Cantábrico) contra a Orde ETU/35/2017, do 23 de xaneiro, pola que se establecen os suplementos territoriais nas comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha e Comunidade Valenciana, en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013.

 • Sentenza do 14 de marzo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso contencioso-administrativo 1/175/2017, interposto por Naturgy Energy Group, S.A. contra a Orde ETU/35/2017, do 23 de xaneiro, pola que se establecen os suplementos territoriais nas comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha e Comunitat Valenciana, en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid