Está Vd. en

A Axencia

 • Presentación

  A Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado é un organismo público, adscrito ao Ministerio de la Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática, con personalidade xurídica pública diferenciada e plena capacidade de obrar para cumprir os seus fins, e dispón de patrimonio e tesouraría propios e autonomía de xestión e funcional dentro dos límites establecidos pola Lei de Axencias Estatais e polo seu propio Estatuto

  A Axencia desenvolve a súa actividade en torno a tres obxectivos estratéxicos:

  (Contido non dispoñible en galego)

  • Objetivo 1: Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista, el servicio público de publicidad de las normas y de aquellas otras disposiciones o actos que el ordenamiento jurídico considera que deben ser publicados en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”.
  • Objetivo 2: Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados que atiendan las necesidades específicas de información jurídica de los ciudadanos, profesionales, empresas y otros clientes de la Agencia, y ser fuente y motor de la actividad económica ligada a la gestión del conocimiento jurídico.
  • Objetivo 3: Mantener operativo el Portal de subastas judiciales y notariales que facilite la ejecución de los procedimientos de subastas, incremente su difusión y proporcione transparencia y seguridad en el procedimiento.

  Son funcións da Axencia:

  (Contido non dispoñible en galego)

  • La edición, publicación y difusión, con carácter exclusivo, del “BOE” y del “BORME”.
  • La gestión y difusión de los anuncios que se publican en los diarios oficiales “BOE” y “BORME”.
  • La gestión y administración de la sede electrónica de la Agencia.
  • La publicación, en cualquier soporte, de repertorios, compilaciones, textos legales y separatas de las disposiciones de especial interés, así como la permanente actualización y consolidación de lo publicado.
  • La creación de productos documentales legislativos, jurisprudenciales o doctrinales a partir del “BOE” o de otras publicaciones legislativas.
  • La publicación de estudios científicos o técnicos, bien por propia iniciativa, bien en cumplimiento de convenios suscritos con otros órganos de la Administración General del Estado y con entidades públicas o privadas.
  • La difusión a través de redes abiertas de telecomunicaciones, de productos elaborados a partir de los contenidos del BOE y de cualquier otro contenido electrónico producido o gestionado por la Agencia, por sí misma o en colaboración con otros ministerios, organismos o entidades.
  • La distribución y comercialización de las obras propias y de las editadas por otras administraciones u organismos oficiales, en los términos establecidos en los convenios suscritos a tal fin.
  • La gestión del Portal de subastas, de acuerdo con la vigente redacción del artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

  A Axencia ten, ademais, a consideración de medio propio instrumental da Administración Xeral do Estado e dos seus organismos e entidades de dereito público para as materias que constitúen os seus fins.

  subir

 • Historia

  Gráfico cunha cronoloxía resumida das denominacións do BOE desde 1661[D]

  A aparición da imprenta e o seu posterior uso xeneralizado posibilitou o auxe da información e do desenvolvemento cultural.

  Fronte aos manuscritos, perecedoiros e manipulables, a imprenta permitía a fixación dos textos e a súa produción seriada, circunstancias substanciais para a difusión da información

  No último terzo do século XVII tivo lugar un gran aumento da literatura periodística e, en concreto, o nacemento de numerosos boletíns ou gacetas na maior parte de Europa; estas publicacións naceron de mans da iniciativa privada e cun contido estritamente informativo.

  No noso país, este fenómeno concretouse en 1661 coa creación da Gazeta, primeiro periódico de información xeral. En 1697 apareceu baixo o título de Gaceta de Madrid. Durante o reinado de Carlos III, en 1762, a Coroa asume o privilexio de imprimir a Gazeta. A publicación convértese nun medio de información oficial que reflexa os criterios e decisións do Goberno. En 1787 créase a Imprenta Real.

  Durante o período 1808-1814, publícanse varias Gacetas en diversas localidades.

  Posteriormente, en 1836, establécese que os decretos, ordes e instrucións que dite o Goberno serán obrigatorios desde o momento en que se publiquen na Gazeta. Deste modo pasou a converterse nun órgano de expresión lexislativa e regulamentaria, característica que conservará ata a actualidade.

  A estrutura da Gazeta establécese en 1886 coa finalidade de publicar só documentos de interese xeral (leis, decretos, sentencias de tribunais, contratos da Administración Pública, anuncios oficiais...). Así mesmo, regúlase a orde de preferencia na publicación das disposicións atendendo a criterios de urxencia e de prioridade da inserción de documentos: leis, reais decretos, reais ordes, etc. Por último, disponse que, dentro de cada sección, a orde de inserción debe ser a de antigüidade dos ministerios, sempre despois da Presidencia do Consello de Ministros. Esta estrutura perfílase por unha Real Orde de 6 de xuño de 1909.

  O Goberno de Burgos durante a Guerra Civil utilizou a denominación Boletín Oficial del Estado para distinguirse da Gaceta de la República. A denominación Boletín Oficial del Estado mantívose desde outubro de 1936 ata 1961. Desde esta data ata 1986 pasou a denominarse Boletín Oficial del Estado - Gaceta de Madrid e a partir de 1986 volveu denominarse Boletín Oficial del Estado.

  Posteriores normas de 1948, 1957, 1960 e 1986 foron conformando o funcionamento do Boletín Oficial do Estado.

  O Real Decreto 1495/2007, de 12 de novembro, crea a Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado e aproba o seu estatuto, e o Real Decreto 181/2008, de 8 de febreiro, de Ordenación do diario oficial "Boletín Oficial do Estado" regula a súa edición electrónica.

  subir

 • Onde estamos

  Sede de Manoteras

  Plano de situación da sede de Manoteras

  Na sede de Manoteras encóntranse a Imprenta Nacional e a maioría dos servizos de xestión da Axencia:

  • Avda. de Manoteras, 54. 28050 MADRID
  • Autobuses: Liñas 174 / 150
  • Metro ligero: Virgen del Cortijo (ML1)
  • Cercanías: Fuente de la Mora, liñas C1 / C7 / C10

  Horario:

  • Rexistro xeral: luns a venres, 9:00 - 14:00
  • Servicio de anuncios: luns a venres, 9:00 - 14:00

  Sede de Trafalgar

  Plano de situación da sede de Trafalgar

  Na sede de Trafalgar encóntrase a libraría:

  • C./ Trafalgar, 27. 28010 MADRID
  • Autobuses liñas 3 / 16 / 61 / 147 / 149
  • Metro: Bilbao / Iglesia / Quevedo

  Horario:

  • Libraría: luns a venres, 9:00 - 20:00; sábados, 9:00 - 14:00 horas.
   • Xullo: luns a venres de 9:00 a 20.00 horas; a libraría permanecerá pechada os sábados.
   • Agosto: luns a venres de 9:00 a 14:00 horas; a libraría permanecerá pechada os sábados e durante os días do 9 ao 22.

  060 Administración Xeral do Estado

  Este servizo facilita calquera información xeral relacionada coa Axencia e os servizos que presta.

  subir

 • Normativa

  subir

 • Contrato de xestión e outros documentos públicos da Axencia

  De acordo co disposto no Estatuto da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, aprobado por Real Decreto 1495/2007, do 12 de novembro, a Axencia fai públicos os seguintes documentos:

  Contrato de Xestión da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

  Plans de Acción Anuais

  Informes Xerais de Actividade

  Contas anuais

  subir

 • Carta de servizos

  (Contido non dispoñible en galego)

  Mediante Resolución de 1 de septiembre de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática (BOE del día 29 de septiembre de 2020) ha sido aprobada la Carta de Servicios de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 2020-2023.

  La Carta de servicios es el documento a través del cual la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado informa a la ciudadanía de los servicios que tiene encomendados, de los derechos que les asisten y donde manifiesta públicamente los compromisos de calidad que asume en su prestación.

  La finalidad de las cartas es desarrollar el principio de servicio efectivo a los ciudadanos que debe orientar la actuación de las Administraciones Públicas, enunciado en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

  subir

 • Política de calidade, certificados e premios

  Política de calidade

  A Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado é o Organismo ao que corresponde desenvolver a política pública sobre publicidade normativa do Estado. Os seus obxectivos son cumprir, na forma legalmente prevista, o servizo público de publicidade das normas y daquelas outras disposicións ou actos que o ordenamento xurídico considera que deben ser publicados no “Boletín Oficial do Estado” e no “Boletín Oficial do Rexistro Mercantil”, e levar a cabo a máxima difusión da lexislación, ofrecendo servizos singularizados, accesibles, gratuítos e de calidade que atendan ás necesidades específicas de información xurídica dos cidadáns, profesionais, empresas e demais clientes.

  Ten implantado un Sistema de xestión de calidade, conforme á norma UNE-EN-ISO 9001:2015, cuxo alcance se estende aos produtos/servizos de:

  • Edición e publicación dos diarios oficiais BOE e BORME
  • Edición dos diarios e boletíns das Cortes Xerais: Congreso
  • Xestión do tratamento retrospectivo de diarios oficiais.
  • Elaboración de traballos editoriais

  Co fin de manter este Sistema de Xestión de Calidade (SXC), a Dirección do organismo comprométese, dentro do alcance da certificación, a:

  • Cumprir os requisitos da Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, así como os requisitos legais e outros aplicables.
  • Asumir o liderado do SXC, dotándoo dos recursos necesarios para o seu funcionamento.
  • Coñecer as necesidades e expectativas das persoas ou organizacións ás que pode afectar a actividade do Organismo e, moi especialmente, as da cidadanía.
  • Facer da mellora continua un principio fundamental da Organización e o seu Sistema de Xestión de Calidade, que permita innovar e prestar servizos de calidade.
  • Fundamentar o SXC na xestión de procesos e a prevención de erros, considerándoos pilares básicos que aseguran a conformidade dos produtos/servizos e garanten a satisfacción dos clientes.
  • Fomentar a participación e implicación dos traballadores no funcionamento do SXC coas máximas garantías de seguridade e saúde laboral, e levar a cabo a capacitación e sensibilización continua, a fin de garantir a calidade dos servizos e afrontar as novas necesidades que suxiren os cidadáns.
  • Dar a coñecer a Política de Calidade de forma que sexa entendida e asumida por toda a Organización e os seus provedores externos e coñecida polos seus clientes, usuarios e todas as partes interesadas pertinentes.
  • Manter o certificado FSC® (Forest Stewardship Council®) que asegura que as edicións realizadas na Imprenta Nacional e certificadas se imprimen en papel procedente de bosques e plantacións cuxa xestión é ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa e economicamente viable.

  Para acadar estes compromisos, a Dirección da AEBOE establecerá e documentará anualmente uns obxectivos alcanzables e cuantificables. A Política de Calidade revisarase anualmente no Comité de Calidade para asegurar que o seu contido está plenamente vixente, é acorde cos valores da organización e coherente coa estratexia funcional da AEBOE e coas expectativas depositadas pola cidadanía.

  Certificados de calidade

  ISO 9001 - FSC-C077825

  Premios

  • Premio TIC Administración Xeral do Estado 2015.

   La Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado recibiu o premio “TIC Administración General del Estado 2015" outorgado pola Fundación SOCINFO. O premio distingue o papel da Axencia na súa aposta pola sociedade da información.

  • Accésit Premio Ciudadanía 2014.

   A práctica "Sistema Integrado de Difusión Legislativa" recibiu un accésit do Premio Ciudadanía 2014. Este premio recoñece as prácticas innovadoras na provisión de produtos ou servizos, así como nos sistemas de relación coa cidadanía ou cos usuarios dos servizos públicos. (Orde HAP/1258/2015, do 18 de xuño)

   Diploma do accésit Premio Ciudadanía 2014

  • Premio ASTIC 2013.

   A Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas concede o Premio ASTIC 2013 á Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado pola súa aposta estratéxica polas tecnoloxías da información e as comunicacións.

  • premio TAW 2009 á web pública máis accesible.

   Os Premios TAW á accesibilidade web son unha iniciativa da Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación) co fin de evitar as barreiras no acceso á información a través de Internet e os medios electrónicos. TAW é o acrónimo do Test de Accesibilidad Web, ferramenta creada pola Fundación CTIC para a análise das páxinas en Internet.

  subir

 • Emprego no BOE

  (Contido non dispoñible en galego)

  Concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia.

  Proceso selectivo para la provisión de plazas de Oficial(a) Primera de Oficios Propios de Prensa, especialidad de Preimpresión.

  • Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura de cuatro plazas de Oficial(a) Primera de Oficios Propios de Prensa, especialidad de Preimpresión, para personal laboral fijo, en la Imprenta Nacional del Organismo. (PDF)

  subir

 • Bolsas de formación na AEBOE

  (Contido non dispoñible en galego)

  Becas de formación 2020 de postgraduados en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

  subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid