Us trobeu en

L'Agència

 • Presentació

  L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat és un organisme públic, adscrit al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, amb personalitat jurídica pública diferenciada i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus objectius. Així mateix, disposa de patrimoni i de tresoreria propis i d'autonomia de gestió i funcional dins dels límits establerts per la Llei d'Agències Estatals i per seu mateix Estatut.

  L'Agència duu a terme les seues activitats al voltant de tres objectius estratègics:

  (Contingut no disponible en valencià)

  • Objetivo 1: Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista, el servicio público de publicidad de las normas y de aquellas otras disposiciones o actos que el ordenamiento jurídico considera que deben ser publicados en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”.
  • Objetivo 2: Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados que atiendan las necesidades específicas de información jurídica de los ciudadanos, profesionales, empresas y otros clientes de la Agencia, y ser fuente y motor de la actividad económica ligada a la gestión del conocimiento jurídico.
  • Objetivo 3: Mantener operativo el Portal de subastas judiciales y notariales que facilite la ejecución de los procedimientos de subastas, incremente su difusión y proporcione transparencia y seguridad en el procedimiento.

  Són funcions de l'Agència:

  (Contingut no disponible en valencià)

  • La edición, publicación y difusión, con carácter exclusivo, del “BOE” y del “BORME”.
  • La gestión y difusión de los anuncios que se publican en los diarios oficiales “BOE” y “BORME”.
  • La gestión y administración de la sede electrónica de la Agencia.
  • La publicación, en cualquier soporte, de repertorios, compilaciones, textos legales y separatas de las disposiciones de especial interés, así como la permanente actualización y consolidación de lo publicado.
  • La creación de productos documentales legislativos, jurisprudenciales o doctrinales a partir del “BOE” o de otras publicaciones legislativas.
  • La publicación de estudios científicos o técnicos, bien por propia iniciativa, bien en cumplimiento de convenios suscritos con otros órganos de la Administración General del Estado y con entidades públicas o privadas.
  • La difusión a través de redes abiertas de telecomunicaciones, de productos elaborados a partir de los contenidos del BOE y de cualquier otro contenido electrónico producido o gestionado por la Agencia, por sí misma o en colaboración con otros ministerios, organismos o entidades.
  • La distribución y comercialización de las obras propias y de las editadas por otras administraciones u organismos oficiales, en los términos establecidos en los convenios suscritos a tal fin.
  • La gestión del Portal de subastas, de acuerdo con la vigente redacción del artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

  L'Agència té, a més, la consideració del mitjà instrumental propi de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes i les seues entitats de dret públic per a les matèries que constitueixen les seues finalitats

  pujar

 • Història

  Gràfic amb una cronologia resumida de les denominacions del BOE des del 1661[D]

  L'aparició de la impremta i l'ús posterior generalitzat va possibilitat l'auge de la informació i el desenvolupament cultural.

  Davant els manuscrits, peribles i manipulables, la impremta permetia la fixació dels textos i la producció seriada, circumstàncies substancials per a la difusió de la informació.

  En l'últim terç del segle XVII va produir-se un gran augment de la literatura periodística i, en concret, el naixement de nombrosos Butlletins o Gasetes en la major part d'Europa; aquestes publicacions van nàixer de mans de la iniciativa privada i amb un contingut estrictament informatiu.

  En el nostre país, aquest fenomen va concretar-se l'any 1661 amb la creació de la Gazeta, el primer periòdic d'informació general. L'any 1697 va aparéixer amb el títol de Gaceta de Madrid. Durant el regnat de Carles III, l'any 1762, la Corona assumeix el privilegi d'imprimir la Gazeta. La publicació esdevé un mitjà d'informació oficial que reflexa els criteris i les decisions del Govern. L'any 1787 es crea la Impremta Reial.

  Durant el període 1808-1814 es publiquen diverses gasetes en diverses localitats.

  Posteriorment, l'any 1836, s'estableix que els decrets, les ordres i les instruccions que dicte el Govern es consideraran obligatoris des del moment en el qual siguen publicats en la Gazeta. D'aquesta manera, va passar a convertir-se en un òrgan d'expressió legislativa i reglamentària, característica que conservarà fins a l'actualitat.

  L'estructura de la Gazeta s'estableix l'any 1886 amb la finalitat de publicar només documents d'interés general (lleis, decrets, sentències de tribunals, contractes de l'Administració Pública, anuncis oficials...). Així mateix, es regula l'ordre de preferència en la publicació de les disposicions segons criteris d'urgència i de prioritat de la inserció de documents: Lleis, reials decrets, reials ordes, etc. Finalment, es disposa que, dins de cada secció, l'ordre d'inserció ha de ser el d'antiguitat dels Ministeris, sempre després de la Presidència del Consell de Ministres. Aquesta estructura es perfila per una reial ordre de 6 de juny de 1909.

  El Govern de Burgos, durant la Guerra Civil, va utilitzar la denominació Boletín Oficial del Estado per a distingir-se de la Gaceta de la República. La denominació Boletín Oficial del Estado es va mantindre des d'octubre de 1936 fins al 1961. Des d'aquesta data fins al 1986 va passar a denominar-se Boletín Oficial del Estado - Gaceta de Madrid i, a partir del 1986, va tornar a denominar-se Boletín Oficial del Estado.

  Normes posteriors de 1948, 1957, 1960 i 1986 han conformat progressivament el funcionament del Butlletí Oficial de l'Estat.

  El Reial decret 1495/2007, de 12 de novembre, crea l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat i n'aprova l'estatut, i el Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d'Ordenació del diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat en regula l'edició electrònica.

  pujar

 • On estem

  Seu en Manoteras

  Plànol de situació de la seu de Manoteras

  En la seu de Manoteras està situada la Impremta Nacional i la majoria dels serveis de gestió de l'Agència.

  • Av. de Manoteras, 54. 28050 MADRID
  • Autobusos: Línies 174 / 150
  • Metro lleuger: Virgen del Cortijo (ML1)
  • Tren de rodalies: Fuente de la Mora, línies C1 / C7 / C10

  Horari:

  • Registre general: de dilluns a divendres, 9:00 - 14:00
  • Servei d'anuncis: de dilluns a divendres, 9:00 - 14:00

  Seu de Trafalgar

  Plànol de situació de la seu de Trafalgar

  En la seu de Trafalgar està la Librería:

  • C/ Trafalgar, 27. 28010 MADRID
  • Autobusos Línies 3 / 16 / 61 / 147 / 149
  • Metro: Bilbao / Iglesia / Quevedo

  Horari:

  • Librería: de dilluns a divendres, 9:00 - 20:00; dissabtes, 9:00 - 14:00

   Agost: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, la Librería romandrà tancada els dissabtes i durant la setmana del 10 al 15.

  060 Adm. Gral. Estat

  Aquest servei facilita qualsevol informació general relacionada amb l'Agència i els serveis que presta.

  pujar

 • Normativa

  pujar

 • Contracte de Gestió i altres documents públics de l'Agència

  De conformitat amb les disposicions de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d'agències estatals per a la millora dels serveis públics, i en l'Estatut de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, aprovat per Reial decret 1495/2007, de 12 de novembre, l'Agència fa públics els documents següents:

  Contracte de Gestió de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

  Plans d'Acció Anuals

  Informes Generals d'Activitat

  Comptes anuals

  pujar

 • Carta de serveis

  Mitjançant Resolució de 22 de desembre de 2016, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, (BOE del dia 23 de desembre de 2016), ha sigut aprovada la Carta de Serveis de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat 2017-2020.

  Aquesta Carta de Serveis és un document mitjançant el qual l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat informa la ciutadania dels serveis que presta i manifesta públicament els compromisos de qualitat que assumeix en la prestació.

  La finalitat de les Cartes és desenvolupar el principi de servei efectiu a la ciutadania que ha d'orientar l'actuació de les administracions públiques, enunciat en l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

  pujar

 • Política de qualitat, certificats i premis

  Política de qualitat

  L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat és l'organisme al qual correspon desenvolupar la política pública sobre publicitat normativa de l'Estat. Té com a objectius complir, en la forma legalment prevista, el servei públic de publicitat de les normes i d'aquelles altres disposicions o actes que l'ordenament jurídic considera que han de ser publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i dur a terme la màxima difusió de la legislació, amb serveis singularitzats, accessibles, gratuïts i de qualitat que atenguen les necessitats específiques d'informació jurídica de la ciutadania, dels professionals, de les empreses i d'altres clients.

  Té implantat un Sistema de Gestió de Qualitat, conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, l'abast del qual s'estén als productes/serveis que incloguen:

  • Edició i publicació dels diaris oficials BOE i BORME
  • Edició dels diaris i butlletins de les Corts Generals: Congrés
  • Gestió del tractament retrospectiu de diaris oficials.
  • Elaboració de treballs editorials

  Amb la finalitat de mantindre aquest Sistema de Gestió de Qualitat (SGC), la Direcció de l'Organisme es compromet, dins de l'abast de la certificació a:

  • Complir amb els requisits de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, així com els requisits legals i altres aplicables.
  • Assumir el lideratge del SGC, amb dels recursos necessaris perquè funcione.
  • Conéixer les necessitats i les expectatives de les persones o les organitzacions a les quals pot afectar l'activitat de l'organisme i, molt especialment, les de la ciutadania.
  • Fer de la millora contínua un principi fonamental de l'organització i del seu Sistema de Gestió de Qualitat, que permeta innovar i prestar serveis de qualitat.
  • Fonamentar el SGC en la gestió de processos i la prevenció d'errors, de manera que siguen considerats pilars bàsics que asseguren la conformitat dels productes/serveis i garanteixen la satisfacció dels clients.
  • Fomentar la participació i la implicació dels treballadors en el funcionament del SGC amb les màximes garanties de seguretat i salut laboral, i dur a terme la capacitació i una sensibilització contínua, amb l'objectiu de garantir la qualitat dels serveis i afrontar les noves necessitats que planteja la ciutadania.
  • Donar a conéixer la Política de Qualitat de manera que siga entesa i assumida per tota l'organització i els seus proveïdors externs, i coneguda pels seus clients, pels usuaris i per totes les parts interessades pertinents.
  • Mantindre el certificat FSC (Forest Stewardship Council) que assegura que les edicions elaborades en la Impremta Nacional i certificades s'imprimeixen en paper procedent de boscos i de plantacions la gestió dels quals és ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable.

  Per a aconseguir aquests compromisos, la Direcció de l'AEBOE establirà i documentarà anualment uns objectius assolibles i quantificables. La Política de Qualitat serà revisada anualment en el Comité de Qualitat per a assegurar que el contingut està plenament vigent, és conforme amb els valors de l'organització i és coherent amb l'estratègia funcional de l'AEBOE i amb les expectatives depositades per la ciutadania.

  Certificats de qualitat

  Premis

  • Premi TIC Administració General de l'Estat 2015.

   L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat ha sigut guardonada amb els Premis "TIC Administració General de l'Estat 2015", atorgat per la Fundació SOCINFO. El premio distingeix el paper de l'Agència en la seua aposta per la Societat de la Informació.

  • Accèssit Premi Ciutadania 2014.

   La pràctica "Sistema Integrat de Difusió Legislativa" va rebre un accèssit del Premi Ciutadania 2014. Aquest premi reconeix les pràctiques innovadores en la provisió de productes o serveis, així com en els sistemes de relació amb els ciutadans o usuaris dels serveis públics. (Ordre HAP/1258/2015, de 18 de juny)

   Diploma del accèssit Premi Ciutadania 2014

  • Premi ASTIC 2013.

   L'Associació Professional de Cossos Superiors de Sistemes i Tecnologies de la Informació de les Administracions Públiques concedeix el Premi ASTIC 2013 a l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, per la seua aposta estratègica per les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

  • 1er. premi TAW 2009 a la web pública més accessible.

   Els Premis TAW a l'accessibilitat web són una iniciativa de la Fundació CTIC (Centre Tecnològic de la Informació i la Comunicació) amb la finalitat d'evitar les barreres en l'accés a la informació a través d'Internet i dels mitjans electrònics. TAW és l'acrònim del Test d'Accessibilitat Web, que és una ferramenta desenvolupada per la Fundació CTIC per a l'anàlisi de les pàgines en Internet.

  pujar

 • Ocupació en el BOE

  (Contingut no disponible en valencià)

  Proceso selectivo para la cobertura de puestos de trabajo para personal laboral fijo en la AEBOE.

  Una plaza de Técnico Titulado de Grado Medio (DUE)
  • Resolución de la Dirección de la Agencia de 3 de junio de 2019 (PDF), por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Técnico Titulado de Grado Medio (DUE), para personal laboral fijo, en el Departamento de Recursos Humanos Y Relaciones Laborales del Organismo.
  • Resolución de 3 de julio de 2019 (PDF), de la Presidencia del Tribunal Calificador del proceso selectivo, por el que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico Titulado de Grado Medio (DUE) en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
  • Resolución de 22 de julio de 2019 (PDF), de la Presidencia del Tribunal Calificador, por el que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y se fija la fecha del primer ejercicio, dentro del proceso selectivo para la provisión de una plaza de Técnico Titulado de Grado Medio (DUE) en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
  • Resolución de 25 de septiembre de 2019 (PDF), de la Presidencia del Tribunal Calificador del proceso selectivo, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes que han superado el primer ejercicio de las pruebas selectivas para la provisión una plaza de Técnico Titulado de Grado Medio (DUE), en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
  • Resolución de 7 de octubre de 2019 (PDF), de la Presidencia del Tribunal Calificador del proceso selectivo, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes que han superado el segundo ejercicio de las pruebas selectivas para la provisión una plaza de Técnico Titulado de Grado Medio (DUE), en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

  Concursos específicos de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

  • Anuncio de la publicación de los listados provisionales de la valoración de los méritos del concurso specífico convocado por Resolución de 23 de abril de 2019 de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE 30 de abril), para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Hoja informativa 2019/035 de 5 de julio (PDF).
  • Anuncio de la publicación de los listados provisionales de la valoración de los méritos del concurso específico convocado por Resolución de 3 de junio de 2019 de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE 5 de junio), para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Hoja informativa 2019/033 de 5 de julio (PDF).
  • Publicación de los listados provisionales de la valoración de los méritos del concurso específico convocado por Resolución de 23 de abril de 2019 de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE 30 de abril), para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Hoja informativa 2019/037 de 12 de julio (PDF).
  • Publicación de los listados provisionales de la valoración de los méritos del concurso específico convocado por Resolución de 3 de junio de 2019 de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE 5 de junio), para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Hoja informativa 2019/039 de 12 de julio (PDF).
  • Publicación de los listados de valoración de los méritos del concurso específico convocado por Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE 30 de abril), para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Hoja informativa de 10 de septiembre de 2019 (PDF).

  pujar

 • Beques de formació en l'AEBOE

  Beques de formació 2017 en l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

  pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid